top of page

Updated: Jan 29, 2023

IZBIRA TIPA DIMNIKA
  • KERAMIČNI DIMNIŠKI SISTEM

  • KOVINSKI DIMNIŠKI SISTEM

UMESTITEV DIMNIKA V PROSTOR

Za boljše delovanje je priporočljivo, da je dimnik čim bližje napravi. Seveda je lahko dimnik tudi odmaknjen od naprave, toda potem se je potrebno posvetovati s projektantom naprave.

PRIKLOP NA DIMNIK

Višina priklopa na dimnik se praviloma izvede (sredina) 180 – 210 cm pod kotom 45° od gotovih tal, to velja za naprave pozidane do stropa. Naprave ki so projektirane nižje se morate posvetovati s projektantom naprave. V tem primeru se skoraj praviloma priklop na dimnik izvede pod kotom 90°. Kamini potrebujejo dimnik Ø20 cm, manjši kamini Ø18.

ČISTILNA VRATA NA DIMNIKU

Vratca za čiščenje je potrebno vgraditi na dnu dimnika, da lahko dimnikar po ometanju saje počisti. Dimniki z višino nad 5 m, moramo vgraditi dodatna čistilna vratica tudi na podstrešju, ali pa vsaj zagotovljeno možnost ometanja preko (vrha) ustja dimnika. V tem primeru je potrebno zagotoviti tudi ustrezen varen dostop do ustja dimnika.

VIŠINA DIMNIKA GLEDE NA OBJEKT

Višina dimnika nad streho je najprej pogojena na naklonski kot strehe. V osnovi ločimo tri kategorije streh:

  • Strehe z naklonskim kotom večjim od 20 stopinj - Pri teh strehah velja, da naj dimnik pri postavitvi blizu strešnega slemena sega najmanj 40 cm nad višino slemena. Če je dimnik od strešnega slemena oddaljen več kot 1,5 m, naj znaša pravokotnica dimnika na strešino visoka najmanj 1 meter.

  • Strehe z naklonskim kotom manjšim od 20 stopinj - Pri strehah z naklonom manjšim od 20 stopinj je potrebna višina dimnika nad streho 1 m.

  • Ravne strehe - Pri ravnih strehah je pravilo enako kot pri strehah z naklonom manjšim od 20 stopinj, le da se tu v praksi pogosto pojavljajo atike, ali v primerih velikih ravnih streh razne nadgradnje, pri katerih je potrebno upoštevati to, da mora dimnik segati vedno 1 m preko tovrstne “ovire”.


53 views

Comments


bottom of page